DSO w obiektach zabytkowych – problemy i rozwiązania

20 maja 2021
DSO w obiektach zabytkowych – problemy i rozwiązania

INSTALACJA DSO W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH — problemy i rozwiązania

W tego rodzaju obiektach najczęstszy problem, z jakim się spotykamy to, w jaki sposób zapewnić właściwy poziom zrozumiałości komunikatów oraz jak wykonać instalację kablową i głośnikową, gdy konserwator nie zgadza się na montaż głośników w miejscach typowych tj. na ścianie lub stropie właściwym oraz jak poprowadzić instalację kablową wymagającą zapewnienia odporności ogniowej E90, gdy do dyspozycji mamy tylko drewniane elementy konstrukcyjne.

Problematyka

Z jakimi problemami spotkasz się w obiektach zabytkowych:

AKUSTYCZNE

 • równomierność pokrycia dźwiękiem wspólnej strefy składającej się z odmiennych architektonicznie i akustycznie obszarów

 • uzyskanie wymaganych normatywnie wskaź- ników zrozumiałości (transmisji) mowy STI oraz odpowiednich poziomów dźwięku SPL w przestrzeniach mocno odbijających dźwięk

INSTALACYJNE

 • Montaż głośników pożarowych w miejscach ukrytych poza zasięgiem wzroku z zachowa- niem standardów instalacyjnych
 • Prowadzenie i montaż instalacji kablowej oraz systemów nośnych o odporności E30/E90

 

rozwiązanie

Równomierność pokrycia dźwiękiem części wspólnych (tzw. obaszarów ADA wg CEN/TS 54-32:2015) została osiągnięta głównie poprzez:

 • zastosowanie opóźnień czasowych w kartach 2LG centrali DSO IVO pomiędzy głośnikami znajdującymi się na różnych piętrach lecz w tym samym (wspólnym) obszarze nagłaśnianym. 
 • skierowanie ukrytych głośników na przeciwległe ściany celem uzyskania na powierzchni odsłuchowej kontrolowanej fali odbitej

Zrozumiałość komunikatów ewakuacyjnych została ponadto poprawiona dzięki:

 • zastosowaniu korekcji parametrycznej w procesorach audio centrali DSO IVO
 • przygotowaniu komunikatów automatycznych w studio nagrań z zastosowaniem kompresji dynamiki

Głośniki zostały zainstalowane w nieużywanych kominkach i piecach kaflowych, ukryte nad filarami oraz kratkami wentylacyjnymi.

W częściach gdzie widoczny montaż był dozwolony, obudowy głośników pokryte zostały kolorem z palety RAL odpowiadającym powierzchni montażowej.

Do prawidłowego zarządzania takim projektem potrzebujesz wiedzy z zakresu:

Przepisów prawa polskiego:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r.
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektówbudowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
  względem ochrony przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Normy krajowe i zagraniczne:

 • PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Głośniki.
 • PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • PN-EN 60268-16:2011 Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy
 • PN-B-02151-4 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
 • ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems. Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes
 • PD CEN/CEN/TS 54-32:2015 Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems.

Inne:

 • Załączniki do certyfikatów i świadectw dopuszczenia CDSO i głośników pożarowych
 • Aprobaty techniczne kabli oraz systemów nośnych E30/E90
 • Wytyczne CNBOP-PIB / SITP

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku