Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych – wymagania

8 marca 2022
Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych – wymagania

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to jeden z podstawowych elementów infrastruktury bezpieczeństwa stosowanej w obiektach przemysłowych, handlowych oraz wielu innych budynkach użyteczności publicznej. W tym artykule przedstawiamy podstawowe wymogi oraz normy, jakim podlega projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Dowiedz się, co wpływa na jakość systemu ostrzegania, jak przebiega odbiór tego rodzaju instalacji i sprawdź, jakie czynniki należy uwzględnić przy projektowaniu DSO.

Co wpływa na jakość systemów DSO?

Funkcjonalność oraz niezawodność dźwiękowych systemów ostrzegawczych uzależnione są od wielu czynników, m.in. rodzaju i ulokowania głośników pożarowych czy właściwości akustycznych wnętrza pomieszczenia i budynku. Ale to nie wszystko. Równie istotne mogą okazać się m.in. warunki klimatyczne panujące w obiekcie, parametry systemu zasilania, jakość zastosowanych materiałów i ich dźwiękochłonność, a w końcu ilość oraz intensywność wykorzystania pomieszczeń przez osoby. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić rozpoczynając projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla danego obiektu przemysłowego.

System DSO przepisy

Projektując parametry techniczne systemu ostrzegawczego, należy kierować się wieloma przepisami, normami oraz wytycznymi. Na szczególną uwagę zasługują tu:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 (paragraf 29 punkt 1),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/201123;19,
 • ustawa o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi:
  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
  2. rozporządzenie MI w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
  3. rozporządzenie MIiB w sprawie krajowych ocen technicznych
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi:
  1. rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności
  2. rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
 • Polskie normy
  1. PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze
  2. N-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Głośniki
  3. PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
  4. PN-EN 60268-16:2011 Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy
  5. PN-B-02151-4Akustyka budowlana –Ochrona przed hałasem w budynkach –Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
 • Normy i wytyczne międzynarodowe
  1. ISO 7240-19:2007Fire detection and alarm systems. Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes
  2. PD CEN/TS 54-32:2015Fire detection and fire alarm systems. Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems
 • WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH.

Publikacja, która powstała dzięki wspólnej pracy z Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Zarząd Główny oraz Centrum Naukowo-Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z autorów tej publikacji jest – prezes pAudio.

Przed wykonaniem projektu DSO należy wykonać plan zarządzania w sytuacji kryzysowej, obejmujący takie czynniki jak m.in.:

 • liczba osób przebywających w budynku,
 • czas potrzebny do ich ewakuacji,
 • specyfikacja wymogów dla komunikatów głosowych,
 • dostęp oraz lokalizację wszystkich elementów systemu DSO,
 • możliwość prowadzenia akcji ewakuacyjnej etapami, a także wiele innych czynników.

Jak wygląda odbiór systemów DSO?

Określające to, jak powinien być zaprojektowany system DSO wymagania, precyzyjnie regulują również warunki odbioru tego rodzaju instalacji przez Państwową Straż Pożarną. W trakcie kontroli przeprowadzane są m.in. szczegółowe pomiary oraz szereg innych czynności, takich jak m.in.:

 • sprawdzenie, czy system ostrzegawczy wykonany został zgodnie z dokumentacją projektową,
 • analiza certyfikatów oraz świadectw dopuszczających zastosowaną konfigurację systemu,
 • pomiar czasu potrzebnego do rozgłaszania komunikatu alarmowego po włączeniu podstawowego lub awaryjnego źródła zasilania.

Oprócz tego, pomiary DSO obejmują mierzenie zrozumiałości mowy, a także sygnału ostrzegawczego na całym obszarze pokrycia.

Projektowanie systemów DSO - Projektancie, zapewnimy Ci wsparcie!

Biorąc pod uwagę wielość wymogów formalnych określonych w normach i przepisach DSO, a przede wszystkim rolę tego rodzaju systemu w skutecznym przeprowadzaniu akcji ewakuacyjnej, biorąc się za projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO warto współpracować ze specjalistami. W PAUDIO TECHNOLOGIES od 2010 roku działamy w branży elektroakustycznej, dostarczając wsparcie projektowe oraz montażowe w zakresie systemów DSO. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku