Klauzula RODO

25 września 2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez „PAUDIO TECHNOLOGIES” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozyskanych od Klienta.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PAUDIO TECHNOLOGIES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie pod adresem Majowa 2, 71-347 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730746, REGON 380158057, NIP 8522644982 (zwaną dalej: PAUDIO).
 2. Twoje dane osobowe zostały podane Ciebie w trakcie składania zamówienia na usługi i towary oferowane przez PAUDIO.
 3. Dane do kontaktu w sprawach danych osobowych to: adres e-mail: paudio@paudio.pl
 4. PAUDIO przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie składania zamówienia na usługi i towary oferowane przez PAUDIO. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, NIP, adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
 5. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie przez PAUDIO umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez PAUDIO działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez PAUDIO ciążącego na PAUDIO obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PAUDIO (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie
 6. PAUDIO jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami PAUDIO) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z PAUDIO umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom PAUDIO na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy PAUDIO a Podwykonawcami PAUDIO. Ponadto PAUDIO jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z PAUDIO umowy, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z PAUDIO umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie
 10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
 11. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy przez PAUDIO lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy przez PAUDIO. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi PAUDIO informowanie Ciebie o nowych ofertach i
 12. Nie Będziesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.