BLOG // Category

Category based archive
08 mar

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to jeden z podstawowych elementów infrastruktury bezpieczeństwa stosowanej w obiektach przemysłowych, handlowych oraz wielu innych budynkach użyteczności publicznej. W tym artykule przedstawiamy podstawowe wymogi oraz normy, jakim podlega projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Dowiedz się, co wpływa na jakość systemu ostrzegania, jak przebiega odbiór tego rodzaju instalacji i sprawdź, jakie czynniki należy uwzględnić przy projektowaniu DSO.

Co wpływa na jakość systemów DSO?

Funkcjonalność oraz niezawodność dźwiękowych systemów ostrzegawczych uzależnione są od wielu czynników, m.in. rodzaju i ulokowania głośników pożarowych czy właściwości akustycznych wnętrza pomieszczenia i budynku. Ale to nie wszystko. Równie istotne mogą okazać się m.in. warunki klimatyczne panujące w obiekcie, parametry systemu zasilania, jakość zastosowanych materiałów i ich dźwiękochłonność, a w końcu ilość oraz intensywność wykorzystania pomieszczeń przez osoby. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić rozpoczynając projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla danego obiektu przemysłowego.

System DSO przepisy

Projektując parametry techniczne systemu ostrzegawczego, należy kierować się wieloma przepisami, normami oraz wytycznymi. Na szczególną uwagę zasługują tu:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 (paragraf 29 punkt 1),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/201123;19,
 • ustawa o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi:
  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
  2. rozporządzenie MI w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
  3. rozporządzenie MIiB w sprawie krajowych ocen technicznych
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi:
  1. rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności
  2. rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
 • Polskie normy
  1. PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze
  2. N-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Głośniki
  3. PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
  4. PN-EN 60268-16:2011 Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy
  5. PN-B-02151-4Akustyka budowlana –Ochrona przed hałasem w budynkach –Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
 • Normy i wytyczne międzynarodowe
  1. ISO 7240-19:2007Fire detection and alarm systems. Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes
  2. PD CEN/TS 54-32:2015Fire detection and fire alarm systems. Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems
 • WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH.

Publikacja, która powstała dzięki wspólnej pracy z Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Zarząd Główny oraz Centrum Naukowo-Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z autorów tej publikacji jest – prezes pAudio.

Przed wykonaniem projektu DSO należy wykonać plan zarządzania w sytuacji kryzysowej, obejmujący takie czynniki jak m.in.:

 • liczba osób przebywających w budynku,
 • czas potrzebny do ich ewakuacji,
 • specyfikacja wymogów dla komunikatów głosowych,
 • dostęp oraz lokalizację wszystkich elementów systemu DSO,
 • możliwość prowadzenia akcji ewakuacyjnej etapami, a także wiele innych czynników.

Jak wygląda odbiór systemów DSO?

Określające to, jak powinien być zaprojektowany system DSO wymagania, precyzyjnie regulują również warunki odbioru tego rodzaju instalacji przez Państwową Straż Pożarną. W trakcie kontroli przeprowadzane są m.in. szczegółowe pomiary oraz szereg innych czynności, takich jak m.in.:

 • sprawdzenie, czy system ostrzegawczy wykonany został zgodnie z dokumentacją projektową,
 • analiza certyfikatów oraz świadectw dopuszczających zastosowaną konfigurację systemu,
 • pomiar czasu potrzebnego do rozgłaszania komunikatu alarmowego po włączeniu podstawowego lub awaryjnego źródła zasilania.

Oprócz tego, pomiary DSO obejmują mierzenie zrozumiałości mowy, a także sygnału ostrzegawczego na całym obszarze pokrycia.

Projektowanie systemów DSO - Projektancie, zapewnimy Ci wsparcie!

Biorąc pod uwagę wielość wymogów formalnych określonych w normach i przepisach DSO, a przede wszystkim rolę tego rodzaju systemu w skutecznym przeprowadzaniu akcji ewakuacyjnej, biorąc się za projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO warto współpracować ze specjalistami. W PAUDIO TECHNOLOGIES od 2010 roku działamy w branży elektroakustycznej, dostarczając wsparcie projektowe oraz montażowe w zakresie systemów DSO. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku
18 sty

DSO, czyli Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, pozostają najczęściej całkowicie niezauważone dla osób postronnych aż do momentu sytuacji kryzysowej, kiedy to pomagają ratować ludzkie życie. Ze względu na ogromne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa dla rozmaitych firm, instytucji i użytkowników budynków użyteczności publicznej, warto zastanowić się nad ich funkcjami i zastosowaniem. Przedstawiamy zatem opis zadań przydzielanych DSO, zestawiając ich specyfikację techniczną z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Czym jest dźwiękowy system ostrzegawczy?

Instalując dźwiękowy system ostrzegawczy w budynku, zyskujemy wiele możliwości nie tylko w sferze bezpieczeństwa, lecz także w kwestii możliwości przekazywania różnego rodzaju informacji, komunikatów, podkładu muzycznego czy treści marketingowych do wielu osób jednocześnie. DSO co do zasady stanowią element systemu Ppoż., nadającego wyraźne komunikaty dźwiękowe na wypadek pożaru lub innego zagrożenia np. terrorystycznego. DSO, oprócz przekazania informacji o zagrożeniu, dostarcza również zwięzłych informacji o zalecanych dalszych działaniach. Za pomocą DSO można doskonale zarządzać ewakuacją i kierować ludzi do określonego miejsca. Dźwiękowy system ostrzegawczy służy do jak najszybszego i skutecznego poinformowania użytkowników o zagrożeniu i podania im dalszych wskazówek. Jego skuteczność w dużej mierze zależy od jakości zastosowanych komponentów, odpowiedniego projektu akustycznego zapewniającego należyty poziom zrozumiałości mowy (generowanych komunikatów) oraz jakości przyjętego w budynku scenariusza pożarowego. Dla placówek wyposażonych w dźwiękowy system ostrzegawczy wymagania dotyczą przede wszystkim zastosowania kabli odpornych na wysokie temperatury, obecności zasilania awaryjnego, podziału DSO na różne strefy pożarowe, czy zapewnieniu redundancji dla różnych elementów składowych instalacji. Wszystkie urządzenia DSO w Polsce muszą posiadać certyfikat dopuszczenia do użytku, wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Zastosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących zasady i wymagania w sprawie DSO w Polsce jest dźwiękowy system ostrzegawczy rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz 719) Zgodnie z jego zapisami, stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest wymagane m.in. w budynkach handlowych lub wystawowych, salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500, stacjach metra i stacjach kolei podziemnych, kinach i teatrach z liczbą miejsc przekraczającą 600, szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, hotelach, akademikach lub innych budynkach zamieszkania zbiorowego powyżej 200 miejsc a także dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Równie ważnym dokumentem praktycznym dotyczącym DSO są opracowane przez CNBOP-PIB oraz SITP Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy – wytyczne . Jest to dokument ułatwiający procesy projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji, którego wymaga dźwiękowy system ostrzegawczy. Jest to dokument, który kompleksowo obejmuje wszystkie zagadnienia związane z wdrażaniem oraz eksploatacją DSO

Wytyczne kierowane są do: projektantow, instalatorow, konserwatorow, rzeczoznawcow ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dla właścicieli i zarządcow obiektow, w ktorych zainstalowano dźwiękowy system ostrzegawczy.

Dla instalacji DSO, jaką stanowi dźwiękowy system ostrzegawczy wymagania dotyczą przede wszystkim zapewnienia niezawodności w sytuacjach kryzysowych. Funkcje systemu nie powinny być ograniczone nawet w przypadku częściowego uszkodzenia lub braku podstawowego zasilania energetycznego. Zastosowanie DSO w budynkach mieszczących dużą liczbę osób w znacznym stopniu wpływa na poziom ich bezpieczeństwa. Pojawienie się pożaru wykrytego przez czujniki dymu automatycznie aktywuje działanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, zarządzającego sprawną ewakuacją osób z budynku. Przekazywane przez system DSO informacje docierają ze swoim przekazem do każdego pomieszczenia w budynku, obejmując zasięgiem każdą osobę obecną na danej przestrzeni. Powszechną praktyką staje się także nadawanie komunikatów w języku angielskim, szczególnie istotnych w takich miejscach jak porty lotnicze, dworce czy centra handlowe.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku
18 sty

Budynki edukacyjne wyróżniają się dużym natężeniem hałasu, szczególnie w okresie kilkunastominutowych przerw między zajęciami. Stworzenie systemu nagłośnienia, który stawi czoła wielu wyzwaniom i zapewni niezakłócone komunikaty niezależnie od warunków akustycznych, nie należy do łatwych zadań. Przedstawimy tutaj cechy wydajnego systemu nagłośnienia w obiektach edukacyjnych. Opowiemy, co należy uwzględnić przy wyborze danego rozwiązania. Wskażemy także, jakie funkcje powinien posiadać system PA w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

Nagłośnienie obiektów edukacyjnych - cechy skutecznego systemu

Profesjonalne systemy nagłośnienia odpowiadają nie tylko za komfort pracy i użytkowania, lecz także poprawiają poziom bezpieczeństwa uczniów i pracowników w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia w obiekcie. Jak wiemy szkoły, akademiki czy inne obiekty edukacyjne narażone są coraz częściej na zagrożenia pożarowe, terrorystyczne czy epidemiologiczne. Dlatego nagłośnienie szkół powinny uwzględniać rozwiązania technologiczne obecne także w systemach DSO. Kluczową cechą staje się tutaj nieprzerywalność komunikatów, niezależnie od warunków zewnętrznych. Wyposażenie instalacji nagłośnieniowej w awaryjne zasilanie z akumulatorów i wzmacniacze rezerwowe zagwarantuje prawidłowe działanie nawet w przypadku chwilowych przerw w dostawie energii czy innej awarii..

Optymalne nagłośnienie do szkół daje możliwość tworzenia komunikatów automatycznych i kodowanych. Kluczowe jest tu również dostarczenie głośników dużej mocy dla takich lokalizacji jak boiska sportowe czy sale gimnastyczne. Warto wybierać nagłośnienie szkół, które daje szansę połączenia rozproszonych lokalizacji w jeden system i pozwala nim zarządzać z poziomu jednej konsoli sterującej.

Jak stworzyć dobry system nagłośnienia szkół?

Przy tworzeniu nagłośnienia obiektów edukacyjnych należy zaplanować podział instalacji na różne strefy, który wymagają rozmaitych rozwiązań technologicznych. Strefa boisk zewnętrznych musi posiadać głośniki o dużej mocy, odporne na zmienne warunki atmosferyczne. W przypadku korytarzy i sali gimnastycznej najlepiej sprawdzi się system głośników naściennych. Strefa administracyjna i sale lekcyjne powinny zostać wyposażone w głośniki o regulowanym natężeniu dźwięku. Osobną kwestię stanowi nagłośnienie auli wykładowej, będącej jednocześnie miejscem organizacji wielu imprez edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. Powszechną praktyką wielu placówek staje się zakup mobilnego sprzętu nagłośnieniowego, uzupełnionego o wzmacniacze wielostrefowe i regulatory głośności. W przypadku dużych hal o niekorzystnych warunkach akustycznych warto zastosować wąskie kolumny głośnikowe o dużej mocy. Pomogą one ograniczyć zjawisko pogłosu wynikające z odbijania się dźwięku od ścian. Profesjonalne systemy nagłośnienia w obiektach edukacyjnych powinny spełniać wymagania obecne w normach EN 54-16 oraz EN 54-4, dedykowane dźwiękowym systemom ostrzegawczym stosowanym w budynkach użyteczności publicznej.

Nagłośnienie szkół jest niezbędnym elementem wyposażenia tego typu placówek. Systemy nagłośnieniowe spełniają wiele funkcji – od usprawnienia ewakuacji na skutek pożaru czy innego zagrożenia, aż po sprawne wydawanie komunikatów organizacyjnych obejmujących swoim zasięgiem cały teren placówki.

Ważnym aspektem praktycznym i funkcjonalnym jest możliwość zastosowania w systemach Nagłośnienia szkół zegarów, które automatycznie uruchamiają komunikaty czy dzwonki. W nowoczesnych systemach nagłośnieniowych znane nam wszystkim powodujące stres i hałas dzwonki tonowe mogą być zastąpione przez bezstresowe dzwonki w formie np. przyjemnej muzyki.

Dzwonki bezstresowe są jednym z elementów, który zgodnie z opiniami fachowców, psychologów oraz pedagogów powoduje wyciszenie negatywnych emocji. Zwiększają one również koncentrację poprzez stosowanie dowolnie wybranego tła muzycznego (melodii) przyjemnych dla ucha dziecka i pracowników szkoły. Zadaniem takiego dzwonka jest komunikacja bez skutków ubocznych, które podowiadują nadmierną żywiołowość uczniów.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku
18 sie

Akustyka klatek schodowych i dobór nagłośnienia

Klatki schodowe, szczególnie kilkupiętrowe, bez wątpienia należą do obiektów trudnych akustycznie. Zazwyczaj powierzchni ścian i stropów wykonana jest z materiałów o niskim współczynniku pochłanialności dźwięku, co znacznie utrudnia prawidłowy dobór nagłośnienia tego typu obiektów. Oprócz tego, systemy oddymiania lub napowietrzania, a także hałas generowany przez osoby przemieszczające się wewnątrz klatki, dodatkowo utrudniają dobór nagłośnienia.

Wymagania i problematyka

Wymagania dotyczące akustyki pomieszczeń przedstawione są w normie PN-B-02151-4. Norma ta mówi jakie wartości czasu pogłosu w poszczególnych pasmach częstotliwości są wymagane, aby zapewnić odpowiednią akustykę obiektów. W celach uproszczenia, norma dopuszcza także posługiwanie się chłonnością akustyczną.

Ze względu na zróżnicowane kształty i rozmiary klatek schodowych ciężko jest ustalić konkretne wymagania dla wszystkich tego typu obiektów. Z tego powodu, norma przewiduje obliczenie wartości chłonności akustycznej na podstawie powierzchni klatki schodowej – liczonej jako iloczyn rzutu powierzchni klatki schodowej i liczby kondygnacji.

Co to oznacza?

W przypadku kilkupiętrowych klatek schodowych widać więc, że czas pogłosu może być duży. Trudno będzie więc uzyskać zadowalające wartości zrozumiałości mowy, nawet pomimo zastosowania dużej ilości głośników. W takim przypadku, rozwiązaniem będzie zaproponowanie adaptacji akustycznej, czyli materiałów o wysokiej wartości współczynnika pochłanialności dźwięku w różnych pasmach częstotliwości. W przypadku DSO, najbardziej interesują nas częstotliwości zbliżone do widma mowy męskiej tzn. w zakresie 500-2000 Hz, ponieważ komunikaty najczęściej wygłaszane są właśnie przy pomocy mowy męskiej.

Rozwiązanie

            Zastosowanie adaptacji akustycznej pozwala skutecznie obniżyć czas pogłosu pomieszczenia, co wpłynie pozytywnie na zrozumiałość komunikatów, a także pozwoli ograniczyć hałas w pomieszczeniu.  

Najczęściej stosowane materiały akustyczne na klatkach schodowych to na przykład:

 • Tynki akustyczne
 • Panele akustyczne z wełny skalnej

Poniżej przykładowy model 3D. Kolorem czerwonym zaznaczone są miejsca na sufitach pokryte materiałem dźwiękochłonnym w postaci tynku akustycznego.

klatka schodowa model 3D

Przykładowe wykresy czasu pogłosu klatki schodowej

przed zastosowaniem adaptacji (po lewej) i po zastosowaniu (po prawej)
wykres

Na powyższych rysunkach widać, że stosowanie adaptacji akustycznej może skutecznie obniżyć czas pogłosu w klatce schodowej.

Odpowiednio dobrane nagłośnienie

W typowej klatce schodowej najczęściej stosowane są głośniki ścienne lub ścienno-sufitowe. Zazwyczaj stosuje się jeden głośnik na piętro, umieszczony na wysokości poza zasięgiem rąk. Moc głośnika musi zostać dostosowana tak, aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom komunikatu. Zwykle do tego celu wystarczy 1,5-3 W.  Dodatkowo, umieszczenie głośnika na bocznej ścianie piętra i skierowanie go prostopadle do biegów pozwoli na zredukowanie udziału dźwięków odbitych od powierzchni.

podsumowanie

Odpowiednie nagłośnienie klatek schodowych, szczególnie kilkupiętrowych, bez odpowiedniej adaptacji akustycznej jest bardzo ciężkie lub wręcz niemożliwe do wykonania. Niemal w każdym przypadku podczas projektowania nagłośnienia należy przeprowadzić symulacje akustyczne potwierdzające prawidłowość proponowanego rozmieszczenia, ale także typów i mocy głośników. Należy jednocześnie pamiętać, że symulacje akustyczne jedynie w przybliżeniu przedstawiają warunki panujące w pomieszczeniu i mogą odbiegać od rzeczywistych wyników.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku
11 lip

POPRAWNA INSTALACJA DSO w obiektach hotelowych

Głośniki w łazienkach hotelowych - wymagania i badania

Dźwiękowy system ostrzegawczy w obiektach hotelowych jest pozornie prostym tematem,
jednak skuteczna jego instalacja może stanowić niemałą zagwozdkę. Nasuwa się pytanie, czy głośniki w łazienkach hotelowych są konieczne? 

Problematyka

Dla zwykłego użytkownika pokoi hotelowych, system DSO prezentuje się w łazience jako pojedynczy i często niezauważalny głośnik, jednak jego wykonanie wiąże się z:

DLA PROJEKTANTA

 • zaprojektowaniem niemal dwukrotnie większego systemu

DLA INSTALATORA

 • poświęceniem dwukrotnie większej ilości czasu na przeprowadzenie instalacji

DLA INWESTORA

 • zwiększeniem kosztów inwestycji

 

wytyczne

Zgodnie z wytycznymi projektowania, instalowania, uruchamiania obsługi konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych CNBOP-PIB W-0004 wydanego w 2021 roku przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, to na projektancie dźwiękowego systemu ostrzegawczego leży obowiązek, aby tak zaprojektować system DSO, żeby nadawane komunikaty posiadały odpowiedni poziom zrozumiałości mowy STI oraz dźwięku SPL w całym obiekcie.

badania

W ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy serię badań w  obiektach hotelowym, dzięki nim jesteśmy w stanie określić, że:

 • Przy zastosowaniu pojedynczego głośnika w pokoju hotelowym zazwyczaj nie da się uzyskać odpowiedniego poziomu dźwięku i zrozumienia mowy STI w łazience oraz że jest to niezależne od umiejscowienia i mocy zastosowanego głośnika DSO (całość testowana w pomieszczeniach o tradycyjnej konstrukcji).
 • Kluczowym aspektem pomiarów głośności jest stopień izolacyjności akustycznej drzwi łazienkowych i fakt, iż zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0004 dla systemów DSO, pomiary zrozumiałości mowy STI powinny zostać przeprowadzone przy uwzględnieniu rzeczywistych poziomów hałasu w danym pomieszczeniu, co w przypadku łazienek oznacza m.in. odkręcony kran w umywalce lub pod prysznicem, czy też włączoną wentylację.

Najłatwiej zwizualizować sobie działanie tego systemu na podstawie hipotetycznej sytuacji. Na suficie w przedsionku korytarza, został zamontowany głośnik w taki sposób, że odbite fale akustyczne propagowane są również przez specjalną kratkę wentylacyjną, dzięki czemu istnieje możliwość prawidłowego nagłośnienia łazienki. Ta sytuacja jest teoretycznie możliwa, lecz takiej funkcjonalności nie sposób potwierdzić nawet poprzez symulacje akustyczne, więc wykonanie takiej instalacji może być ryzykowne i niewystarczające do uzyskania odpowiednich parametrów zrozumiałości mowy oraz natężenia dźwięku w łazience.

ważne!

Należy pamiętać, że przed implementacją tak wymagającego i nietypowego rozwiązania, zaleca się przeprowadzenie testów na całym obiekcie przy wykorzystaniu atestowanego miernika zrozumiałości mowy STI.

podsumowanie

Niezwykle istotnym jest, aby system DSO zapewniał jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nieprawidłowe zaprojektowanie, a co za tym idzie zainstalowanie systemu DSO może prowadzić do tego, że ludzie znajdujący się w obiekcie w strefie zagrożonej nie zostaną skutecznie ostrzeżeni o niebezpieczeństwie. Należy też wspomnieć o tym, że w przypadku zainstalowania jednego głośnika w pokoju oraz jednego w łazience, w dodatku podłączeniu ich do dwóch osobnych linii głośnikowych podwyższamy znacznie poziom bezpieczeństwa, gdyż wtedy nawet w przypadku uszkodzenia jednego z głośników wciąż w obrębie apartamentu będzie działający głośnik. Pewny i bezpieczny dźwiękowy system ostrzegawczy, który zapewni odpowiedni wskaźnik zrozumiałości mowy STI oraz poziom dźwięku SPL w całym obiekcie powinien uwzględniać instalację głośników w każdej łazience hotelowej.

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku
20 maj

INSTALACJA DSO W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH — problemy i rozwiązania

W tego rodzaju obiektach najczęstszy problem, z jakim się spotykamy to, w jaki sposób zapewnić właściwy poziom zrozumiałości komunikatów oraz jak wykonać instalację kablową i głośnikową, gdy konserwator nie zgadza się na montaż głośników w miejscach typowych tj. na ścianie lub stropie właściwym oraz jak poprowadzić instalację kablową wymagającą zapewnienia odporności ogniowej E90, gdy do dyspozycji mamy tylko drewniane elementy konstrukcyjne.

Problematyka

Z jakimi problemami spotkasz się w obiektach zabytkowych:

AKUSTYCZNE

 • równomierność pokrycia dźwiękiem wspólnej strefy składającej się z odmiennych architektonicznie i akustycznie obszarów

 • uzyskanie wymaganych normatywnie wskaź- ników zrozumiałości (transmisji) mowy STI oraz odpowiednich poziomów dźwięku SPL w przestrzeniach mocno odbijających dźwięk

INSTALACYJNE

 • Montaż głośników pożarowych w miejscach ukrytych poza zasięgiem wzroku z zachowa- niem standardów instalacyjnych
 • Prowadzenie i montaż instalacji kablowej oraz systemów nośnych o odporności E30/E90

 

rozwiązanie

Równomierność pokrycia dźwiękiem części wspólnych (tzw. obaszarów ADA wg CEN/TS 54-32:2015) została osiągnięta głównie poprzez:

 • zastosowanie opóźnień czasowych w kartach 2LG centrali DSO IVO pomiędzy głośnikami znajdującymi się na różnych piętrach lecz w tym samym (wspólnym) obszarze nagłaśnianym. 
 • skierowanie ukrytych głośników na przeciwległe ściany celem uzyskania na powierzchni odsłuchowej kontrolowanej fali odbitej

Zrozumiałość komunikatów ewakuacyjnych została ponadto poprawiona dzięki:

 • zastosowaniu korekcji parametrycznej w procesorach audio centrali DSO IVO
 • przygotowaniu komunikatów automatycznych w studio nagrań z zastosowaniem kompresji dynamiki

Głośniki zostały zainstalowane w nieużywanych kominkach i piecach kaflowych, ukryte nad filarami oraz kratkami wentylacyjnymi.

W częściach gdzie widoczny montaż był dozwolony, obudowy głośników pokryte zostały kolorem z palety RAL odpowiadającym powierzchni montażowej.

Do prawidłowego zarządzania takim projektem potrzebujesz wiedzy z zakresu:

Przepisów prawa polskiego:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r.
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektówbudowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
  względem ochrony przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Normy krajowe i zagraniczne:

 • PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Głośniki.
 • PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • PN-EN 60268-16:2011 Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy
 • PN-B-02151-4 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
 • ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems. Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes
 • PD CEN/CEN/TS 54-32:2015 Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems.

Inne:

 • Załączniki do certyfikatów i świadectw dopuszczenia CDSO i głośników pożarowych
 • Aprobaty techniczne kabli oraz systemów nośnych E30/E90
 • Wytyczne CNBOP-PIB / SITP

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku
22 kwi

Problematyka

Problematyka pomiaru impedancji polega na konieczności użycia specjalnego przyrządu generującego napięcie przemienne (AC).

Pomiar impedancji powinien każdorazowo poprzedzać podłączenie linii głośnikowej do wzmacniacza w 100V systemach audio. Problematyka pomiaru impedancji polega na konieczności użycia specjalnego przyrządu generującego napięcie przemienne (AC). Pomiar impedancji mimo, że jego wartość podawana jest w omach (Ω) nie może zostać wykonany przy użyciu zwykłego multimetru, ze względu na używany w nich prąd stały (DC). Pomiar impedancji przy użyciu nowoczesnych mierników jest praktycznie natychmiastowy i bezinwazyjny. Miernik emituje na linię głośnikową sygnał o częstotliwości najczęściej 1kHz, rzadziej 700Hz i mierzy ich impedancję. Słyszalny na całej linii wtedy jest dźwięk o tej samej częstotliwości. Zależnie od użytego miernika odczyt może odnosić się do mocy linii głośnikowej, wyrażonej w watach lub do impedancji wyrażonej w omach, którą potem trzeba przeliczyć na moc wyrażoną w watach za pomocą wzoru.

R = U² / P

rozwiązanie

Wykonanie pomiaru ogranicza się do podpięcia miernika do obu żył linii głośnikowej i naciśnięcie przycisku „test”, następnie odczytujemy wartości z wyświetlacza. W przypadku mierników automatycznych, urządzenie samo zmienia zakresy pomiaru, w przypadku urządzeń mniej zaawansowanych konieczne jest dobranie zakresu pomiarowego do linii głośnikowej. Zależnie od miernika uzyskujemy wynik w watach lub omach.

pomiar impedancji

Masz pytania, chciałbyś szerzej omówić poruszony temat?

Dołącz do naszej grupy na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku